Przybylska Joanna, Monitorowanie i ocena kontroli zarządczej w uczelniach wyższych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Monitorowanie i ocena kontroli zarządczej w uczelniach wyższych

1.Kontrola zarządcza w świetle prawa i standardów

Podstawą prawną kontroli zarządczej w uczelniach wyższych jest ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych – dalej u.f.p. – zgodnie z którą wszystkie działania podejmowane są po to, aby zapewnić realizację celów i zadań uczelni w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Zgodnie z zapisami ustawy osobą odpowiedzialną za zapewnienie kontroli zarządczej, która będzie najbardziej dopasowana do danego podmiotu, odpowiada między innymi minister w kierowanych przez niego działach administracji rządowej oraz kierownik jednostki. W przypadku uczelni wyższej funkcję kierownika jednostki sprawuje rektor. Zgodnie z ustawą z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do zadań rektora należy między innymi:

zarządzanie uczelnią,

zapewnianie w uczelni poszanowania wolności słowa, nauczania, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej organizowanej przez członków wspólnoty uczelni z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX