Mobbing a praktyka zarządzania personelem - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Mobbing a praktyka zarządzania personelem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Mobbing a praktyka zarządzania personelem

W komentarzu przedstawiono zagadnienia związane z występowaniem mobbingu w organizacji. Przytoczono definicję mobbingu, omówiono relacje między pojawianiem się konfliktów w organizacji a mobbingiem i jego przyczyny. Wymieniono organizacyjne czynniki sprzyjające powstawaniu mobbingu, cechy wyróżniające to zjawisko i koszty ponoszone przez pracodawcę związane z mobbingiem. Wskazano na możliwość pojawiania się mobbingu w efekcie dokonywanych ocen pracowniczych. Szczegółowo przedstawiono zakres działań antymobbingowych, które powinny zostać podjęte przez dział personalny. Przytoczono fragment kodeksu etycznego przedsiębiorstwa, dotyczący równego traktowania i niedyskryminacji pracowników oraz omówiono zasady kontroli antymobbingowej – monitoringu prowadzonego przez kadry. Do komentarza dołączono przykładową ankietę służącą do monitorowania zjawiska mobbingu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX