Mobbing a oceny pracownicze - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Mobbing a oceny pracownicze

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Mobbing a oceny pracownicze

Artykuł zawiera omówienie zachowań mobbingowych, które mogą wystąpić przy ocenie pracowników lub w związku z tą oceną (w czasie przeprowadzania ocen). Omówione są najważniejsze cechy i błędy popełniane przez przełożonych, dopuszczających się mobbingu w ocenach, a także niedociągnięcia odnoszące się do relacji w zespole. Materiał zawiera również wskazówki co zrobić, aby zapobiec błędom w ocenie sprzyjającym mobbingowi. Zawiera wyliczenie działań proceduralnych związanych z zapobieganiem mobbingowi i przejawom dyskryminacji w trakcie oceniania. Przeznaczony jest dla wszystkich pracowników działów personalnych tworzących lub zmieniających istniejące w zakładzie pracy systemy ocen. Może być on również użyteczny dla menedżerów różnych szczebli uczestniczących w przygotowaniu systemu ewaluacji pracowników i przeprowadzających rozmowy oceniające.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX