Nowak Maciej Jacek, Miejscowy plan rewitalizacji - szczególna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Miejscowy plan rewitalizacji - szczególna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W komentarzu szczegółowej analizie został poddany miejscowy plan rewitalizacji – instrument planistyczny wprowadzony w ramach ustawy o rewitalizacji. Określono w nim elementy, które w akcie planistycznym muszą się znaleźć, oraz skutki, które będą one powodować. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość zawarcia w miejscowym planie rewitalizacji zakazu prowadzenia działalności handlowej i usługowej oraz określenia podstaw dla zawierania umów urbanistycznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX