Nykiel Włodzimierz, Strzelec Dariusz, Międzynarodowe prawo podatkowe dotyczące cen transferowych i podmiotów powiązanych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Międzynarodowe prawo podatkowe dotyczące cen transferowych i podmiotów powiązanych

Ustalane współcześnie przez podmioty powiązane warunki ich wzajemnych transakcji, w tym przede wszystkim ceny dóbr, usług, wartości niematerialnych lub prawnych (tzw. ceny transferowe), mają duże znaczenie w obrocie międzynarodowym. Rodzi to komplikacje, ponieważ problematyka wyceny transferu - szerzej warunków transakcji - między podmiotami powiązanymi oznacza stosowanie mechanizmów oszacowania i korekty dochodów (zysków) obowiązujących w więcej niż jednym państwie, angażuje co najmniej dwie administracje podatkowe i grozi ryzykiem braku konsensusu co do sposobu i metod wyceny owego transferu. Naturalną konsekwencją tych rozbieżności jest groźba ekonomicznego podwójnego opodatkowania dochodów (zysków) osiągniętych w wyniku transakcji zawartych między podmiotami powiązanymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX