Waldziński Cezary Paweł, Metodyka pracy sędziego w sprawach działowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Metodyka pracy sędziego w sprawach działowych

1.Uwagi ogólne

Sprawy cywilne mają różny charakter. Wśród spraw cywilnych sprawy działowe w szerokim słowa tego znaczeniu (podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności) – co do zasady – należą do kategorii spraw trudnych i skomplikowanych, zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym. Stopień trudności tych spraw uzależniony jest w znacznej mierze zarówno od ilości oraz rodzaju dzielonych składników, stanowisk uczestników postępowania, jak i od zgłoszonych przezeń, obok żądania głównego (zniesienia współwłasności rzeczy, zniesienia wspólności majątku spadkowego, zniesienia ułamkowej wspólności majątkowej małżeńskiej), żądań dodatkowych, które mogą być dochodzone tylko w toku tych postępowań. Stosownie do art. 618 § 2 w zw. z art. 688 i 567 § 3 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej: k.p.c., z chwilą wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności, dział spadku czy też o podział majątku wspólnego odrębne postępowanie w sprawach wymienionych w art....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX