Krziskowska Katarzyna, Mediacje i postępowanie ugodowe w sprawach cywilnych i gospodarczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Mediacje i postępowanie ugodowe w sprawach cywilnych i gospodarczych

1.Wstęp

Przepisy art. 184–186 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – o postępowaniu pojednawczym, art. 10, 223 i 5702 k.p.c. o powinności w każdym stanie postępowania, dążenia przez sąd do ugodowego załatwienia sprawy, jeśli jest to dopuszczalne, oraz przepisy o mediacji – art. 1831–18315 k.p.c., wprowadzone ustawą z 28.07.2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, są wyrazem stałego rozszerzania przez ustawodawcę możliwości ugodowego zakończenia sporu bez potrzeby orzekania przez sąd o meritum sprawy. Kolejne nowelizacje powołanych przepisów zmierzają do maksymalnego ułatwienia stronom polubownego rozwiązywania sporów i są określane jako alternatywny do sądowego sposobu załatwiania spraw cywilnych, na wzór amerykańskich rozwiązań alternative dispute resolution(ADR). W zamierzeniu ustawodawcy powinny one prowadzić do sprawnego załatwienia części sporów, w sposób najbardziej korzystny dla obu stron, tj. w drodze ugody....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX