Mechanizmy i kryteria udzielania pomocy kredytobiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej - OpenLEX

Urban-Theocharakis Małgorzata, Mechanizmy i kryteria udzielania pomocy kredytobiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Mechanizmy i kryteria udzielania pomocy kredytobiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej

Konstytucja RP w treści art. 75 ust. 1 jasno stanowi, że „władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania”. Jednym ze środków prowadzących do realizacji tego celu było uchwalenie przez Sejm ustawy z 9.10.2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy – dalej u.w.k. Ten akt prawny miał za zadanie uregulowanie materii związanej z udzieleniem wsparcia finansowego osobom zobowiązanym do spłaty rat kredytu mieszkaniowego, które znalazły się z przyczyn obiektywnych w trudnej sytuacji finansowej . W sierpniu 2017 r. Prezydent RP złożył w Sejmie projekt nowelizacji tejże ustawy .Nowe regulacje prawne uzyskane jako efekt procesu legislacyjnego, jaki przeszedł projekt prezydencki weszły w życie w dniu 1 stycznia 2020 roku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX