Paszkowska Małgorzata, Lipcowe zmiany w finansowaniu POZ, SOR, NiŚOP oraz izb przyjęć

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Lipcowe zmiany w finansowaniu POZ, SOR, NiŚOP oraz izb przyjęć

1.Wprowadzenie

Świadczeniodawcy systemu ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce otrzymują środki finansowe od publicznego płatnika na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie (np. podstawowa opieka zdrowotna). Płatnikiem w systemie ubezpieczenia zdrowotnego, a także jego realizatorem jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Problematykę finasowania świadczeń zdrowotnych w systemie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego, w tym metody płatności, regulują:

1)

ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dalej u.ś.o.z.,

2)

rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – dalej r.o.w.u.,

3)

zarządzenia Prezesa NFZ.

Obowiązujące przepisy określają następujące sposoby (metody) rozliczania świadczeń gwarantowanych przez NFZ:

1)

kapitacyjna stawka roczna,

2)

cena jednostkowa jednostki rozliczeniowej,

3)

ryczałt,

4)

ryczałt systemu zabezpieczenia (§ 16r.o.w.u.)....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX