Misiejko Adrian, Licencje na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką od 1.01.2020 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Licencje na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką od 1.01.2020 r.

Z dniem 1.01.2020 r. weszła w życie ustawa z 16.05.2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw – dalej: ustawa nowelizująca, zmieniająca ustawę z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym – dalej: u.t.d. Jej celem było dostosowanie obowiązujących przepisów do rzeczywistości gospodarczej, w której – oprócz tradycyjnych przewozów taksówkarskich – dużą rolę odgrywają pośrednicy i przewoźnicy korzystający z aplikacji łączących klientów z konkretnymi przedsiębiorcami. Ustawodawca zdecydował się zatem na jednoznaczne uregulowanie kwestii pośrednictwa przy przewozie osób, jak też określił nowe zasady związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności w zakresie przewozu osób taksówką.

W niniejszym komentarzu przywołane zostaną aktualne przepisy regulujące wydawanie licencji na krajowy przewóz osób taksówką. Jego uzupełnieniem jest odrębne opracowanie poruszające zagadnienia dotyczące wydawania przez radę gminy aktów regulujących wykonywanie przewozu osób taksówką.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX