Rogoziński Dawid, Kwestionowanie umów kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej przez przedsiębiorców w kontekście uchwały SN III CZP 40/22

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Kwestionowanie umów kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej przez przedsiębiorców w kontekście uchwały SN III CZP 40/22

W poniższym komentarzu praktycznym przedstawione zostały scenariusze rozwiązania sporów dotyczących kredytów frankowych z udziałem przedsiębiorców. W myśl uchwały SN z 28.04.2022 r., III CZP 40/22, LEX nr 3337513, postanowienia składające się na tzw. klauzulę kursów tabelarycznych należy uznać za nieważne z powodu sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, co otwiera drogę do kwestionowania umów frankowych również przez przedsiębiorców. Sąd Najwyższy dokonał jednak wyraźnego rozróżnienia między skutkami zastrzeżenia klauzuli kursów tabelarycznych w umowach zawieranych z konsumentami i przedsiębiorcami. Komentarz ma na celu omówienie konsekwencji rzeczonego rozróżnienia dla sytuacji prawnej kredytobiorców, którzy z ochrony konsumenckiej nie korzystają.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX