Zgoliński Igor, Kwestie kryminalistyczne związane z postępowaniem dowodowym w praktyce sędziego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Kwestie kryminalistyczne związane z postępowaniem dowodowym w praktyce sędziego

Niniejsze opracowanie przedstawia wybrane czynności dowodowe przez pryzmat zagadnień kryminalistycznych, które mogą pojawić się na etapie postępowania jurysdykcyjnego. Odniesiono się tu do przesłuchania świadka (w tym do sposobów przesłuchiwania, aspektów psychologicznych składania zeznań, przesłuchania dziecka oraz procesowej oceny zeznań), a nadto do opinii biegłego i jej weryfikacji przez sąd, badań oskarżonego w celach dowodowych oraz przeprowadzania eksperymentu procesowego. Lektura opracowania dowodzi, że sama znajomość procedur związanych z określonymi czynnościami procesowymi jest wystarczająca jedynie dla ich należytego przeprowadzenia od strony formalnej. Poprawność formalna czynności dowodowej nie przesądza jednak o miarodajnym wykorzystaniu danego dowodu w ramach toczącego się postępowania. Do tego konieczne jest bowiem m.in. wykorzystanie niezbędnego instrumentarium kryminalistycznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX