Kto może kontrolować podmioty w zakresie ochrony danych osobowych? - OpenLEX

Noga-Bogomilska Joanna, Kto może kontrolować podmioty w zakresie ochrony danych osobowych?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Kto może kontrolować podmioty w zakresie ochrony danych osobowych?

1.Wstęp

W miarę wzrostu znaczenia danych osobowych, w tym z uwagi na dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii wykorzystujących dane osobowe, zagadnienie ich ochrony stało się jednym z ważnych obszarów ochrony prawnej. W obszarze tym dostrzeżono w związku z tym potrzebę uporządkowania i większego usystematyzowania zagadnień tej dziedziny prawa, ujednolicenia zasad ochrony na poziomie krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także wzmożenia tej ochrony m.in. poprzez wyposażenie organów nadzorczych w narzędzia egzekwowania przestrzegania prawa.

Ukoronowaniem tego procesu stało się wydanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. Na mocy tego rozporządzenia – ze skutkiem od 25.05.2018 r. – uchylono dyrektywę95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX