Gąsiorek Piotr, Kształcenie uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Kształcenie uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i napływem do Polski obywateli Ukrainy przyjęto szereg regulacji prawnych mających na celu ułatwienie przyjmowania do polskich szkół dzieci i młodzieży z Ukrainy. Należą do nich przepisy ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dalej u.p.o.u. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21.03.2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – dalej r.o.k.w.o. Znowelizowano ponadto przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.08.2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw – dalej r.k.o.n.o. oraz ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe – dalej u.p.o.

Opracowanie szczegółowo przedstawia powyższe oraz dotychczas obowiązujące rozwiązania prawne w zakresie przyjmowania do polskich szkół dzieci i młodzieży z Ukrainy, ich kształcenia, zdawania egzaminów oraz organizacji pracy jednostek systemu oświaty (tworzenia oddziałów przygotowawczych, zwiększania liczebności oddziałów, tworzenia innych lokalizacji prowadzenia zajęć, zatrudniania kadry pedagogicznej). Opracowanie zawiera również wzory dokumentów do wykorzystania w praktyce - jest więc szczególnie przydatne dla dyrektorów, nauczycieli oraz organów prowadzących jednostki systemu oświaty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX