Jaczewska-Żurek Magdalena, Krajowa ocena ryzyka AML – jak instytucje finansowe powinny zaktualizować wewnętrzne oceny ryzyka?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Krajowa ocena ryzyka AML – jak instytucje finansowe powinny zaktualizować wewnętrzne oceny ryzyka?

Komentarz zawiera podsumowanie najważniejszych, z perspektywy instytucji finansowych, punktów Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu opublikowanej w 2023 r. (KOR) Ma stanowić wsparcie dla instytucji finansowych w przeprowadzeniu aktualizacji wewnętrznych ocen ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W komentarzu przedstawiona została metodyka, zgodnie z którą przygotowano KOR. Wskazane i scharakteryzowane zostały główne przestępstwa bazowe dla prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz najpowszechniej stosowane metody prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Określony został ogólny poziom ryzyka z uwzględnieniem poszczególnych sektorów (w tym banków, ubezpieczycieli, kantorów, firm leasingowych i faktoringowych), ze wskazaniem produktów i usług najbardziej na te ryzyka narażonych. Wskazano również mityganty dla opisanych ryzyk oraz najczęstsze obszary przeprowadzanych przez organy nadzorujące kontroli. Autorka komentarza określa również obowiązki instytucji obowiązanych związane z publikacją KOR.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX