Obzejta Łukasz, Koszty związane z kredytem konsumenckim w związku z wyrokiem Lexitor

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Koszty związane z kredytem konsumenckim w związku z wyrokiem Lexitor

W niniejszym komentarzu praktycznym wyliczono i scharakteryzowano koszty, jakie ponosi konsument w związku z zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Znajduje się w nim również omówienie uprawnień konsumenta do wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego i związanego z tym obniżenia całkowitego kosztu tego kredytu. Punktem wyjścia do omówienia powyższych zagadnień jest wyrok TS z 11.09.2019 r., C-383/18, Lexitor sp. z o.o. przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka i in., EU:C:2019:702 – dalej wyrok C-383/18, Lexitor. W wyroku tym Trybunał uznał, że na gruncie przepisów unijnych prawo konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego w przypadku jego wcześniejszej spłaty obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta, w tym również koszty, których wysokość nie jest zależna od długości trwania umowy o kredyt konsumencki. Tym samym Trybunał zakwestionował pogląd i odzwierciedlającą go praktykę rynkową, zgodnie z którymi w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego obniżenie całkowitego kosztu tego kredytu nie obejmuje kosztów, które nie dotyczą okresu obowiązywania umowy (np. prowizja). W komentarzu wzmiankowano również kwestię wysokości kosztów pozaodsetkowych, jakie bank może nałożyć na kredytobiorcę w umowie o kredyt konsumencki. Na koniec wyjaśniono, jaką moc na gruncie polskiego prawa ma powyższy wyrok Trybunału.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX