Prasałek Jan, Koszty sądowe – najistotniejsze zagadnienia po zmianach z lipca 2019 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Koszty sądowe – najistotniejsze zagadnienia po zmianach z lipca 2019 r.

1.Geneza i istota zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Obowiązująca aktualnie ustawa z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – dalej u.k.s.c. – co do zasady weszła w życie z 2.03.2006 r., zastępując poprzednio obowiązującą ustawę z 13.06.1967 r. Od 2005 r. wysokość i zasady ponoszenia kosztów sądowych ulegały modyfikacjom, nie miały one jednak charakteru systemowego i nie były ukierunkowane na podwyższanie wysokości opłat w sprawach cywilnych. Ustawa z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – dalej z.k.p.c. – zmienia ten stan rzeczy, gruntownie nowelizując ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zarówno jeżeli chodzi o mechanizmy ustalania wysokości opłat, jak i ich wysokość. W zdecydowanej większości przypadków wysokość opłat znacząco wzrasta.

W pracach legislacyjnych nad projektem jego twórcy wskazywali, że od 2005 r. wzrosły dochody społeczeństwa, natomiast wysokość opłat pozostawała na stabilnym poziomie. W efekcie realny ciężar ekonomiczny opłat sądowych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX