Obzejta Łukasz, Koszty pozaodsetkowe związane z kredytem konsumenckim

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Koszty pozaodsetkowe związane z kredytem konsumenckim

W niniejszym komentarzu praktycznym opisano pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego, o których mowa w ustawie z 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim – dalej u.k.k. Są to koszty, które kredytobiorca będący konsumentem ponosi w związku z zawarciem umowy o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek. Sposób obliczania i maksymalną wysokość tych kosztów reguluje ustawa o kredycie konsumenckim. Artykuł 36a ust. 2 u.k.k. stanowi, że maksymalna wysokość przedmiotowych kosztów nie może być wyższa od całkowitej kwoty kredytu. W praktyce stosowania tego przepisu powstała jednak wątpliwość, czy postanowienia umowy o kredyt konsumencki ustanawiające pozaodsetkowe koszty kredytu mogą być uznane za abuzywne (niedozwolone postanowienia umowne) w sytuacji, gdy koszty te nie przekraczają ww. limitu ustawowego. Wątpliwość ta stała się źródłem dwóch odrębnych linii orzeczniczych, z których jedna odrzuca możliwość poddania przedmiotowych postanowień umowy o kredyt konsumencki badaniu pod kątem abuzywności, a druga taką możliwość dopuszcza. W treści komentarza opisano główne założenia tych linii orzeczniczych oraz wskazano konsekwencje, jakie mogą wyniknąć dla kredytodawców z faktu istnienia przedmiotowej rozbieżności w orzecznictwie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy