Sobolewski Oskar, Korekta wpłat do PPK

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Korekta wpłat do PPK

W ustawie o pracowniczych planach kapitałowych uregulowana została kwestia problematyki związanej z nienależnie odprowadzonymi wpłatami do PPK, przepisy karne i uprawnienie Inspekcji Pracy do kontrolowania pracodawców w ramach zniechęcania do uczestnictwa w PPK.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX