Piszko Agata, Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych - obowiązki kierowników jednostek

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych - obowiązki kierowników jednostek

Niniejszy komentarz poświęcony jest problematyce kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania ryzykiem. Kontrola zarządcza została wprowadzona w zapisach ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych – dalej u.f.p. Ponadto Minister Finansów opracował standardy kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Mimo że w obowiązującej do dnia 31 grudnia 2009 r. ustawie z 30.06.2005 r. o finansach publicznych nie było mowy o kontroli zarządczej, w swej istocie jest ona pewnym rozszerzeniem dotychczasowych rozwiązań i regulacji. Wykracza jednak poza obszar wyznaczony pojęciem kontroli finansowej i obejmuje płaszczyzny, które w mniejszym stopniu były reglamentowane prawnie w jednostkach sektora finansów publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX