Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 6 listopada 2019 r.
Autor:

Kontrola wymagań szczególnych pozwu

Zgodnie z treścią art. 187 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – określenie dochodzonego w sprawie roszczenia powinno zawierać dokładne sprecyzowanie żądania, przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających to żądanie, oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia oraz informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Prawidłowe określenie tych przesłanek jest bardzo istotne, ponieważ określają one przedmiot i granice rozstrzygania sprawy. Stwierdzone w ich zakresie braki poddają się sanacji i skutkują bezwzględną bezskutecznością wniesionego pozwu jedynie w razie ich nieusunięcia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?