Kopytowska Maria, Kontrola domów przez uprawnione organy w zakresie źródeł ciepła

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Kontrola domów przez uprawnione organy w zakresie źródeł ciepła

Kontrola budynków i lokali w zakresie źródeł ciepła i spalania paliw wykorzystywanych na potrzeby tych budynków i lokali związana jest z funkcjonującą do lipca 2021 r. Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków (CEEB), informacjami, jakie zawarte są w CEEB oraz danymi wskazywanymi przez właścicieli i zarządców budynków w deklaracjach o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX