Artymionek Paweł, Klauzule abuzywne jako podstawa prowadzenia sprawy frankowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Klauzule abuzywne jako podstawa prowadzenia sprawy frankowej

Prowadzenie postępowań sądowych w sprawach umów kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego opiera się w dużej mierze na instytucji klauzul abuzywnych. Dobre zrozumienie przedmiotowego zagadnienia wymaga zmiany podejścia do prawa – ze stricte językowego do bardziej celowościowego, co w naszej kulturze prawnej często spotyka się z dość dużym oporem.

1.Pojęcie konsumenta i wątpliwości z nim związane

Na wstępie rozważań dotyczących klauzul abuzywnych niezbędne pozostaje krótkie przedstawienie definicji konsumenta. Jak wskazuje art. 221k.c. „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”. Innymi słowy każda osoba, która podejmuje dane działanie nie w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, będzie konsumentem. Dla spraw związanych z kredytami ma to o tyle istotne znaczenie, że zawieranie umów kredytów frankowych następowało co do zasady w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX