Łokaj Maciej, Klauzula antykonkurencyjna w praktyce działania podmiotów leczniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Klauzula antykonkurencyjna w praktyce działania podmiotów leczniczych

Celem komentarza jest kompleksowe omówienie zagadnienia klauzuli antykonkurencyjnej. Autor, w pierwszej kolejności, wskazuje na główne powody, dla których tak istotne jest podpisywanie przez kierowników placówek medycznych „lojalek” z lekarzami. Następnie, opierając się na przykładach zaczerpniętych z praktyki działania podmiotów leczniczych, omawia funkcjonowanie klauzul antykonkurencyjnych w umowach o pracę i umowach cywilnoprawnych. Definiuje pojęcie działalności konkurencyjnej, przechodząc do prezentacji podobieństw i różnic klauzul, w zależności od rodzaju umowy zawartej przez lekarza, ich możliwych zakresów, terminów obowiązywania oraz odpłatnego lub nieodpłatnego charakteru. Na koniec akcentuje skutki prawne naruszenia przez lekarzy obowiązujących ich zakazów działalności konkurencyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX