Chojnacka-Kucharska Beata, Katalog kar oraz zasady ich wymiaru w postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędziów i asesorów sądowych oraz sędziów w stanie spoczynku.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Katalog kar oraz zasady ich wymiaru w postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędziów i asesorów sądowych oraz sędziów w stanie spoczynku.

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów wynika ze szczególnego stosunku pracy nawiązywanego z sędzią oraz roli, jaką pełni wymiar sprawiedliwości w państwie. Sędziowie, jak żadna inna grupa zawodowa, z uwagi na to, że wydają orzeczenia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, powinni postępować zgodnie z powagą i godnością wykonywanego zawodu, stać na straży prawa, wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie wypełniać obowiązki sędziowskie. Rola, jaką ta grupa zawodowa pełni w państwie, wymaga określenia szczególnego postępowania dyscyplinarnego, a w jego ramach przyznania możliwości orzekania kar dyscyplinarnych o różnym stopniu dolegliwości, ze złożeniem sędziego z urzędu i bezterminowym pozbawieniem możliwości ponownego powołania do pełnienia urzędu sędziego włącznie. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają zarówno sędziowie w czynnej służbie, jak i sędziowie w stanie spoczynku, niewykonujący już obowiązków orzeczniczych, co podkreśla pozycję zawodową sędziego i jego status.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX