Kamiński Ireneusz Cezary, Kary zabezpieczające w polskich sprawach (kopalnia Turów, wymiar sprawiedliwości) – wiele wątpliwości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Kary zabezpieczające w polskich sprawach (kopalnia Turów, wymiar sprawiedliwości) – wiele wątpliwości

Kary zabezpieczające zarządzone jednoosobowo w 2021 r. przez wiceprezes TS w sprawach kopalni Turów oraz wymiaru sprawiedliwości w uderzający sposób nie harmonizują z wysokością sankcji, jakie TS może nałożyć na państwo na podstawie art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – dalej TFUE. W postępowaniach z art. 258 TFUE (wymiar sprawiedliwości) oraz z art. 259 TFUE (Turów) w ogóle nie można orzec sankcji finansowych. Może do tego dojść dopiero w następstwie kolejnej skargi wniesionej przez Komisję Europejską, jeśli państwo nie wykonuje wyroku wydanego przez TS, stwierdzającego naruszenie prawa UE. Sposób kalkulowania kar zabezpieczających nie został określony w jakimkolwiek akcie czy dokumencie UE, co rodzi wątpliwości w kontekście rządów prawa (pewność i przewidywalność reguł prawnych). Co więcej, możliwe jest nawet stanowisko, że wykładnia systemowa art. 258–260 TFUE uprawnia wniosek o niedopuszczalności nakładania przez TS kar zabezpieczających jako środków tymczasowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX