Kary pieniężne za naruszenie przepisów o ochronie danych w świetle polskiej ustawy o ochronie danych osobowych i RODO - OpenLEX

Gawroński Maciej, Kary pieniężne za naruszenie przepisów o ochronie danych w świetle polskiej ustawy o ochronie danych osobowych i RODO

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Kary pieniężne za naruszenie przepisów o ochronie danych w świetle polskiej ustawy o ochronie danych osobowych i RODO

1.Wstęp

Przepisy o administracyjnych karach pieniężnych za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych zawarte są w rozdziale 11, art. 101-108 ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych – dalej UODO. Główną podstawę prawną nakładania kar administracyjnych stanowi art. 83 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO. Przepisy, które wprowadza w tym zakresie UODO, nie mają większego znaczenia – z jednym istotnym wyjątkiem. UODO ogranicza możliwość karania podmiotów i organów publicznych oraz praktycznie wyłącza możliwość karania publicznych instytucji kultury.

2.Kto?

Podmiotem uprawnionym do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dalej: Prezes Urzędu. Kara nakładana jest w drodze decyzji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX