CIC Kancelaria, Czajka-Marchlewicz Bogna, Kara umowna jako forma sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autorzy:

Kara umowna jako forma sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane

W procesie budowlanym inwestorzy, a także generalni wykonawcy nierzadko stykają się z wykonaniem robót budowlanych niezgodnym z ich oczekiwaniami i podpisaną umową. Zabezpieczeniu ich interesu w takich przypadkach służy instytucja kary umownej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX