Kara umowna - OpenLEX

Rąpała Andrzej, Kara umowna

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kara umowna

Niniejsze opracowanie dotyczy instytucji kary umownej, uregulowanej w Kodeksie cywilnym w art. 483-484. Instytucja ta związana jest z problematyką prawnych konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika. Jeżeli bowiem strony zastrzegły karę umowną, to w razie uchybienia zobowiązaniu wierzycielowi należy się zapłata ustalonej sumy pieniężnej. Obowiązek ten nie jest zależny od wysokości poniesionej szkody i, o ile umowa nie stanowi inaczej, nie może być uzupełniony o dodatkowe odszkodowanie ustalone na zasadach ogólnych odpowiedzialności kontraktowej. Możliwe jest także, w przypadkach wskazanych przez ustawę, obniżenie kary umownej przez sąd.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?