Lewandowski Tomasz, Jednostki pomocnicze gminy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autor:

Jednostki pomocnicze gminy

Realizując zasadę pomocniczości, ustawodawca umożliwił gminie tworzenie na jej terenie jednostek pomocniczych. Gmina jest jedyną jednostką samorządu terytorialnego uprawnioną do ich tworzenia. Utworzenie jednostki pomocniczej ma charakter fakultatywny, oznacza to, że gmina może, ale nie musi ich tworzyć. Jedyną gminą zobowiązaną ustawowo do utworzenia jednostek pomocniczych jest Miasto Stołeczne Warszawa. Obowiązek ten reguluje ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Mówiąc o jednostkach pomocniczych, nie można mylić ich z gminnymi (miejskimi) jednostkami organizacyjnymi, powołanymi do pomocy w realizacji konkretnych zadań gminy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX