Dziurda Marcin, Jak sprzeciwić się przeprowadzeniu dowodu z przesłuchania świadka na piśmie?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Jak sprzeciwić się przeprowadzeniu dowodu z przesłuchania świadka na piśmie?

1.Uwagi wprowadzające

Zgodnie z obowiązującym od 2019 r. art. 2711 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c., świadek składa zeznanie na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. W takim przypadku świadek składa przyrzeczenie przez podpisanie tekstu przyrzeczenia. Świadek jest obowiązany złożyć tekst zeznania w sądzie w terminie wyznaczonym przez sąd.

Uregulowanie to wywołuje poważne trudności w praktyce. Po pierwsze, w zasadzie nie da się zweryfikować wiarygodności zeznań świadka złożonych na piśmie. Po drugie, nie sposób takiego świadka dopytać, gdy złożone przez niego na piśmie zeznania rodzą potrzebę zadania nowych pytań.

W stanie prawnym obowiązującym przed 7.11.2019 r. dowód z zeznań świadka na piśmie był przewidziany jedynie w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (por. art. 50525 k.p.c. w poprzednim brzmieniu). Obecny art. 2711 k.p.c. jest umiejscowiony w ogólnych przepisach o procesie, a zatem przesłuchanie świadka na piśmie jest dopuszczalne we wszystkich sprawach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX