Instytucja sprzeciwu kuratora jako środek służący zaskarżaniu decyzji i uchwał organów statutowych banku - OpenLEX

Urban-Theocharakis Małgorzata, Instytucja sprzeciwu kuratora jako środek służący zaskarżaniu decyzji i uchwał organów statutowych banku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Instytucja sprzeciwu kuratora jako środek służący zaskarżaniu decyzji i uchwał organów statutowych banku

Ustanowiony w banku kurator wyposażony został w szereg uprawnień umożliwiających wykonywanie powierzonych mu zadań. Do władczych uprawnień kuratora zaliczyć należy możliwość wniesienia sprzeciwu wobec uchwał i decyzji zarządu i rady nadzorczej banku. Kompetencję tą obok możliwości zaskarżania przez kuratora uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy i uchwał walnego zgromadzenia banku spółdzielczego należy uznać za jedno z najistotniejszych jego uprawnień, gdyż pozwala ona na ingerencje w działalność banku będącego zarazem przedsiębiorcą działającym na wolnym rynku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX