Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Instytucja obowiązana według ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W komentarzu zostały wyjaśnione wątpliwości powstałe na gruncie interpretacji definicji instytucji obowiązanej w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – dalej u.p.p.p. Katalog enumeratywnie wymienia podmioty, które w rozumieniu ustawy są instytucjami obowiązanymi, czyli podmiotami zobowiązanymi do wypełniania obowiązków przewidzianych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?