Borszowski Paweł, Informacje podatkowe od nierezydentów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Informacje podatkowe od nierezydentów

W niniejszym komentarzu autor omawia procedurę oraz czynności, które wynikają bezpośrednio z obowiązku informacyjnego określonego w art. 82a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym rezydenci, będący zarówno osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, a także osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą ze względu na szczególne powiązania pomiędzy nimi, a innymi podmiotami mającymi status nierezydentów mogą być podmiotami, na rzecz których wykonywane są usługi, bądź też praca. Czynności te mogą być wykonywane przez osoby fizyczne mające status nierezydentów, przy czym cechą charakterystyczną tej sytuacji jest ich "opłacanie" nie przez rezydentów, na rzecz których czynności te są wykonywane, ale przez podmioty będące nierezydentami, które pozostają w określonych powiązaniach z rezydentami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX