Bartosiewicz Adam, Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego

Z dniem 1 września 2004 r. Polacy uzyskali możliwość oszczędzania w ramach indywidualnych kont emerytalnych. Możliwość taką przewiduje ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych. Indywidualne konta emerytalne mają funkcjonować jako jeden ze składników tzw. III filara ubezpieczeń społecznych. Jak wynika z definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy o IKE, indywidualne konto emerytalne jest to wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, wyodrębniony rachunek bankowy w banku, prowadzone na zasadach określonych ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym – na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX