Wilk Jakub, Godziny pracy i dyżury aptek ogólnodostępnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Godziny pracy i dyżury aptek ogólnodostępnych

Od początku swojego obowiązywania ustawa z 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne – dalej p.f. – regulowała zasady ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Organem właściwym do przyjęcia takiego rozkładu był pierwotnie zarząd powiatu, zaś w 2009 r. kompetencja ta została przypisana radzie powiatu. Ustawą z 17.08.2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa zmieniająca powrócono do zasady kształtowania tego rozkładu przez zarząd powiatu. Nowelizacja nie ogranicza się jednak do zmian podmiotowych. Przeciwnie, wprowadzono nowy, złożony tryb ustalania dyżurów aptek ogólnodostępnych, który całościowo przemodelowuje istniejące dotychczas rozwiązania. Opracowanie opisuje nowe zasady i tryb postępowania oraz wskazuje na konsekwencje wprowadzonych zmian.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX