Gminny program rewitalizacji i Komitet Rewitalizacji - zagadnienia proceduralne - OpenLEX

Ostrowska Anna, Gminny program rewitalizacji i Komitet Rewitalizacji - zagadnienia proceduralne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Gminny program rewitalizacji i Komitet Rewitalizacji - zagadnienia proceduralne

1.Gminny program rewitalizacji

Po wyznaczeniu w drodze uchwały rady gminy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, organy gminy podejmują procedurę uchwalenia gminnego programu rewitalizacji (GPR) , która stanowi ciąg następujących po sobie czynności (art. 17-18 ustawy z 9.10.2015 r. o rewitalizacji dalej u.r.), charakterem i sekwencją zbliżonych do procedury uchwalania gminnych aktów planowania przestrzennego.

Pierwszym formalnym aktem wszczynającym procedurę uchwalenia GPR jest podjęcie przez radę gminy, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, uchwały o przystąpieniu do sporządzenia programu (tzw. uchwały intencyjnej). Informację o podjęciu tej uchwały wójt ogłasza na stronie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie.

Mimo, że z treści art. 17 ust. 2 u.r. wynika, iż następnym po podjęciu uchwały intencyjnej etapem uchwalania GPR jest sporządzenie projektu GPR, to wykładnia systemowa tej ustawy, w tym zwłaszcza a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX