Ostapski Adam, Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

W komentarzu omówiono problematykę dotyczącą uchwały rady gminy w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, podejmowanej na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – dalej u.w.t.p.a., a głównie takie kwestie jak: procedura podjęcia uchwały w tego rodzaju sprawie, jej zakres przedmiotowy oraz charakter prawny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX