Mariański Adam, Rodak Bartosz, Fundacja rodzinna - zasady opodatkowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autorzy:

Fundacja rodzinna - zasady opodatkowania

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie zasad dotyczących opodatkowania fundacji rodzinnej, a także objęcia daninami publicznymi poszczególnych zdarzeń związanych z jej funkcjonowaniem w obrocie gospodarczym, w tym dysponowaniem posiadanym majątkiem. Analizie poddanej będzie objęcie podatkami czynności związanych ze stworzeniem fundacji rodzinnej i przeniesieniem do niej majątku, omówione zostaną również zasady bieżącego opodatkowania związanego z działalnością wykonywaną przez fundację rodzinną (w tym różne mechanizmy stosowane do poszczególnych rodzajów działań), a także reguły rozliczania przekazywania środków do jej beneficjentów (z uwzględnieniem różnych kategorii beneficjentów). Na bazie przykładów przedstawione zostaną zarówno zasady rozliczenia na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) jak i odrębne reguły stosowane w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Omówione zostaną również zmiany dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania osób trzecich związane z wprowadzeniem do systemu prawnego fundacji rodzinnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX