Klisowska Izabela, Finansowanie zadłużeń SPZOZów - obowiązek JST czy państwa w kontekście wyroku TK

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Finansowanie zadłużeń SPZOZów - obowiązek JST czy państwa w kontekście wyroku TK

Cykliczne problemy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) związane z brakiem środków finansowych skutkują co jakiś czas rozważaniem problemów deficytu środków, jak też konsekwencji tego deficytu w szczególności dla podmiotów tworzących, wśród których szczególną rolę, m.in. ze względu na liczbę prowadzonych SPZOZ-ów, odgrywa samorząd terytorialny. Zagadnienie finansowania działalności, w tym zadłużenia zakładów, stanowi przedmiot zainteresowania nie tylko przedstawicieli doktryny, ale także praktyki. W tym kontekście szczególne znaczenie przypisać należy wyrokowi TK z 20.11.2019 r., K 4/17, LEX nr 2744274, orzekającemu o niezgodności art. 59 ust. 2 w zw. z art. 55 ust. 1 pkt 6 i art. 61 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej – dalej u.d.l. – z ustawą z 2.04.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – dalej Konstytucja.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX