Piszko Agata, Finansowanie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Finansowanie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Jednym z zadań organu prowadzącego jest zapewnienie warunków umożliwiających specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych stanowi jeden z celów oświaty zdefiniowanych w przepisie art. 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe – dalej pr. ośw. Aby zapisy powyższe nie były iluzorycznym prawem dziecka i ucznia, ustawodawca sformułował wymogi związane z wydatkowaniem środków otrzymywanych w ramach subwencji oświatowej związanych z kształceniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Z obowiązkiem organu prowadzącego sprzężone jest prawo dzieci i młodzieży do uzyskania niezbędnego wsparcia. Od 1.01.2019 r. obowiązek ten spoczywa również na osobach fizycznych i osobach prawnych niebędących jednostkami samorządu terytorialnego prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki. Poniższe opracowanie próbuje przybliżyć przedmiotową sprawę i wyjaśnić wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów. Zagadnienie to jest warte przybliżenia również ze względu na liczne zastrzeżenia rodziców co do sposobu zapewnienia kształcenia specjalnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX