Filipowicz Tomasz, Stawiarz Mateusz, Elektronizacja postępowania administracyjnego – sądownictwo administracyjne 2.0

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autorzy:

Elektronizacja postępowania administracyjnego – sądownictwo administracyjne 2.0

Niniejszy komentarz opisuje zmiany, jakie zostały wprowadzone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w zakresie tworzenia i udostępniana akt w postaci elektronicznej, a także umożliwiania stronom posługiwania się środkami komunikacji elektronicznej do celów składania i odbierania pism w postępowaniu. Publikacja obejmuje szerokie spektrum zmian w ww. ustawie, które weszły w życie 31 maja 2019 r., mających wpływ na rozszerzenie uprawnień stron biorących udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym, z zaznaczeniem wprowadzenia nowych instytucji, opłat i obowiązków związanych z elektroniczną wymianą danych na linii sąd-strona.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX