Jamiołkowska Anna, Elektroniczna licytacja w sądowym postępowaniu egzekucyjnym - geneza, warunki jej przeprowadzenia oraz wpływ na skuteczność wszczynanych postępowań egzekucyjnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Elektroniczna licytacja w sądowym postępowaniu egzekucyjnym - geneza, warunki jej przeprowadzenia oraz wpływ na skuteczność wszczynanych postępowań egzekucyjnych

I.Wstęp

Niniejszy komentarz zawiera analizę przepisów dotyczących sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Powyższa instytucja została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z 10.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej została uregulowana w rozdziale 3 działu I tytułu II części trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego – dalej: k.p.c., tj. w art. 8791–87911 oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 7.09.2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym,wydanym na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w art. 87911 k.p.c. w celu jego wykonania. Odnoszące się do licytacji elektronicznej postanowienia wynikające z ww. regulacji nie mają charakteru samodzielnego, wobec braku bowiem odrębnych postanowień zawartych w art. 8791–87911k.p.c. oraz w przywołanym rozporządzeniu,...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access