Król Arkadiusz, Mania Marcin Jan, Egzekucja przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Egzekucja przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim

Komentarz poświęcony jest omówieniu reguł odpowiedzialności małżonków za powstałe zobowiązania oraz sposobów w jakich wierzyciele mogą dochodzić zapłaty wymagalnych roszczeń pieniężnych. Autor analizuje różne sytuacje zaciągania zobowiązań (wspólnie przez obojga małżonków, za zgodą drugiego małżonka czy samodzielnie przez jednego z małżonków). Ze szczególnym uwzględnieniem porusza zagadnienia odpowiedzialności za zobowiązania w sytuacji, gdy jeden z małżonków prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą. Opisano również zasady odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne (m.in.: grzywny, podatki).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX