Urban Krzysztof, Warmińska-Friberg Ewa, E-recepty w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autorzy:

E-recepty w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych

1.Wstęp

Jednym z bardziej doniosłych wydarzeń w systemie ochrony zdrowia jest proces jego informatyzacji – realizacja projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (projekt P1). Projekt ten docelowo ma polegać na wdrożeniu systemów informatycznych, które pozwolą na usprawnienie procesów związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych, monitorowaniem i sprawozdawczością z ich realizacji, dostępem do informacji o udzielanych świadczeniach oraz publikowaniem informacji w obszarze ochrony zdrowia. Stopniowe uruchamianie kolejnych funkcjonalności w ramach projektu P1 stanowi realizację długofalowej wizji rozszerzania dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Jedną z kluczowych e-usług planowanych do wdrożenia w ramach trwającego procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce – co ma nastąpić w ramach omawianego projektu – ma być usługa elektronicznej recepty.

2.Cele wprowadzenia elektronicznej recepty

Celów, jakie ma realizować...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX