Węgrzynowski Łukasz, Dyrektywa 93/13 a dochodzenie roszczeń frankowych zgodnie z uchwałą SN z dnia 7 maja 2021 r., III CZP 6/21

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Dyrektywa 93/13 a dochodzenie roszczeń frankowych zgodnie z uchwałą SN z dnia 7 maja 2021 r., III CZP 6/21

I.Uwagi wstępne

1. Spory sądowe dotyczące umów kredytu frankowego zrodziły szereg trudności interpretacyjnych związanych zwłaszcza ze stosowaniem przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych. Niewątpliwie jednym ze źródeł tych trudności jest okoliczność, że regulacje te zostały transponowane do polskiego systemu prawnego z dyrektywy93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Prawo unijne nie dokonało harmonizacji postępowań mających zastosowanie do oceny potencjalnie abuzywnych postanowień umownych, a zatem postępowania te należą do porządku krajowego państw członkowskich, pod warunkiem jednak, że będą spełniały kryteria wskazane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). Działalność orzecznicza TSUE opiera się na założeniu o konieczności współpracy między Trybunałem a sądami krajowymi. Stąd też stosowanie prawa unijnego w ramach porządku krajowego powinno opierać się na dwóch etapach. W pierwszym etapie to Trybunał dokonuje wykładni kryteriów dotyczących kwestii...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX