Golat Rafał, Dozwolony użytek publiczny z twórczych projektów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Dozwolony użytek publiczny z twórczych projektów

W regulacji dozwolonego użytku chronionych utworów, zawartej w Oddziale 3 Rozdziału 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uwzględniona została specyfika dozwolonego użytku, związanego z korzystaniem z mających status utworów, czyli chronionych prawami autorskimi projektów z zakresu budownictwa. W regulacji tej zmiany o charakterze dostosowawczym do standardów (dyrektyw) unijnych wprowadziła z mocą od 20 listopada 2015 r. nowelizacja z dnia 11 września 2015 r. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, opublikowana w Dz. U. z 2015 r. poz. 1639.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX