Piszko Agata, Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli - obowiązek gminy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli - obowiązek gminy

Artykuł poświęcony jest analizie problemu dowozu dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych. W komentarzu zwrócono szczególną uwagę na obowiązki, jakie ciążą w tym zakresie na organach gminy, uwzględniając problematykę ponoszenia bądź nie kosztów dowozu dzieci. Materiał ten może służyć pomocą referatom oświaty w urzędach gmin, a także dyrektorom szkół. Na uwagę zasługuje zwłaszcza orzecznictwo sądów, a także uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wyjaśnia kwestie związane z możliwością finansowania dowozu dzieci. Osobny rozdział został poświęcony kwestii dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodka, umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zasadniczym wnioskiem, jaki nasuwa się w wyniku analizy tego problemu, jest przede wszystkim obowiązek ścisłego przestrzegania zasady zobowiązującej organy władzy publicznej do działania w granicach i na mocy wyraźnego upoważnienia ustawowego. Opracowanie uwzględnia zmiany w ustawie - Prawo oświatowe obowiązujace od dnia 27.10.2022 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX