Dostosowanie szpitala do standardów akredytacyjnych - przykłady dobrych praktyk - OpenLEX

Kwiatkowska Monika, Dostosowanie szpitala do standardów akredytacyjnych - przykłady dobrych praktyk

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Dostosowanie szpitala do standardów akredytacyjnych - przykłady dobrych praktyk

1.Akredytacja szpitala – co oznacza ten termin?

Akredytacja to proces zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia prowadzony w oparciu o dostępne i opublikowane standardy. Ocena dotyczy szpitala jako funkcjonalnej całości, przeglądowi podlega całokształt działalności klinicznej, zarządzania i administracji .

Akredytacja ma na celu potwierdzenie spełniania przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania tego podmiotu (art. 1 ust. 2 ustawy z 6.11.2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia – dalej u.a.o.z.). Ocena akredytacyjna jest oparta na porównaniu stwierdzonej praktyki postępowania i stanu jednostki z wzorcami, jakie stanowią standardy akredytacyjne, oraz dokonaniu oceny stopnia ich spełnienia. Oceny dokonuje Ośrodek Akredytacyjny zgodnie z delegacją ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia.

Program akredytacji szpitali funkcjonuje w Polsce od 1998 r. Został opracowany i jest prowadzony przez Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX