Dostęp do informacji publicznej - obowiązki dyrektorów szkół i przedszkoli - OpenLEX

Piszko Agata, Dostęp do informacji publicznej - obowiązki dyrektorów szkół i przedszkoli

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Dostęp do informacji publicznej - obowiązki dyrektorów szkół i przedszkoli

Dostęp do informacji publicznej jest prawem każdego człowieka. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w art. 61 ust. 1 z gwarantuje każdemu pozyskiwanie informacji. Prawo dostępu do informacji wyrażone w Konstytucji dotyczy wszelkiej działalności podjętej w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa, jeżeli ma ona związek ze sprawowaniem władzy publicznej, gospodarowaniem mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Szczegółowy sposób udzielania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - dalej u.d.i.p., której przepisy umożliwiają każdemu dostęp do informacji publicznej. Jednakże w praktyce występują liczne wątpliwości związane z prawem dostępu do informacji. Poniższe opracowanie ma na celu wskazanie podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji, podmiotów obowiązanych do jej udzielania oraz przedmiot i sposobu realizacji tego obowiązku w kontekście obowiązków jakie ciążą na dyrektorze szkoły, przedszkola, lub innej placówki oświatowej. Ze względu na ramy objętościowe, w opracowaniu skupiono się na najważniejszych kwestiach związanych z poruszoną tematyką.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX